Valors

NATURA

Si volem que els infants es desenvolupin saludablement hem de donar-los temps per a connectar amb la natura i la Terra abans de demanar-los que la salvin.

David Sobel

Concebem la natura com a mitjà d’aprenentatge amb l’experimentació directa que implica, la qual transforma l’ensenyament habitual fent que els infants participin en un pensament més profund i actiu amb tots els sentits.

Entenem la natura com una eina pedagògica pels canvis que constantment s’hi esdevenen, pels seus contrastos, per la seva curosa i variada oferta sensorial, per la seva bellesa, pels seus ritmes i cicles, per la varietat d’elements, textures i biodiversitat.

La natura posa a disposició dels infants una gran i idònia varietat d’estímuls per aprendre directament del món que els rodeja, observant-lo i interactuant amb aquest, experimentant-lo amb tot el seu cos físic, emocional i cognitiu.

Permet  als infants entendre que tota acció haurà de tenir en compte el seu ecosistema, per mantenir el seu equilibri, entenent que cada element  té el seu lloc i la seva funció. Les sortides diàries al bosc fan que els infants entenguin el sentit de tots els elements que en formen part, de forma progressiva.

A Cau de Bosc connecta les tres formes possibles d’interactuar amb la natura: de forma directa amb els contactes diaris al bosc i amb experiència vicària a través de llibres com les guies de fauna i flora salvatge, els contes… La relació de forma indirecta es fa a través de l’hort, inspirat en la filosofia de la permacultura.

EDUCACIÓ VIVA

Digues-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i ho recordaré, involucra-m’hi i ho aprendré.

Benjamin Franklin

La nostra manera d’acompanyar l’infant es fonamenta en l’educació viva. Aquesta es basa en l’aprenentatge autònom i vivencial, l’acompanyament emocional dels infants i el cultiu de les relacions des d’un enfocament respectuós, amorós i sistèmic.
Aquest procés es dóna mitjançant la mirada atenta, l’observació activa, la comunicació assertiva i no violenta, excloent la permissivitat i l’autoritarisme.

Per poder oferir una atenció de qualitat i personalitzada, treballem amb ràtios baixes d’una adulta acompanyant per a vuit infants.

JOC LLIURE

El joc és essencial, per damunt d’altres activitats, perquè els infants assoleixin fites socials, emocionals i intel·lectuals en el seu desenvolupament, així com per ajudar-los a superar l’estrès i a adaptar-se millor a les diverses circumstàncies.

American Academy of Pediatrics

El joc lliure és la màxima expressió d’independència i autonomia. Fomenta el desenvolupament de persones amb capacitat de criteri i raonament per créixer i viure en societat.  És espontani i implica en si mateix la motivació intrínseca de l’infant, on el grau de concentració és màxim.

LLENGUA ESTRANGERA

L’ensenyament que deixa empremta no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor.

Howard G. Hendricks

Creiem que introduir la llengua estrangera durant la primera infància és una oportunitat única sempre que es faci de forma funcional, significativa i per tant, vivencial.

Sabem que durant aquesta etapa els infants tenen molta més plasticitat cerebral i que una oïda acostumada a escoltar diferents idiomes facilita aquest aprenentatge. Per aquest motiu, les llengües vehiculars del projecte són el català i l’anglès. Una de nosaltres els parla en anglès mentre que l’altra acompanyant els parla en català.